Uvjeti i odredbe

Opći  uvjeti prodaje izleta – Atlas Rabac d.o.o.

 

1. Ovim Općim uvjetima reguliraju se međusobni odnosi između putničke agencije ATLAS Rabac d.o.o., Sv. Andrije 4., Rabac, ID HR-AB-52-041143393 kao organizatora izleta ili ovlaštenog posrednika (u daljnjem tekstu Agencija) i putnika odnosno ugovaratelja izleta u slučaju kad ugovaratelj izleta sklapa ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu Putnik) vezano za organiziranje izleta. Organizator izleta je putnička agencija jasno naznačena na Potvrdi o kupnji izleta (karti/računu) kao odgovorni organizator (dalje: organizator izleta). Ukoliko je kao organizator izleta naznačena druga turistička agencija ili neposredni davatelj usluga različit od Agencije, Agencija nastupa u svojstvu ovlaštenog posrednika. Prodajnim mjestom smatra se turistička agencija kojoj se uplaćuje izlet.

 

2. Kupnja izleta i plaćanje Jednokratnom uplatom cijene izleta, uz istovremeno davanje potrebnih podataka Agenciji usmeno, faxom, e-mailom, poštom ili putem Interneta, Putnik sklapa s Agencijom Ugovor o izletu kojeg čine potvrda o kupnji izleta (karta/račun), program izleta i predmetni Opći uvjeti izleta uz prihvaćanje uvjeta sadržanih u navedenim dokumentima. Ukolikou programu nije drugačije navedeno,Putnik je obvezan uplatiti cijenu izleta 24 sata prije datuma polaska.

 

3. Sadržaj izleta

Sadržaj izleta čini, odnosno cijena izleta uključuje, sve što je navedeno u programu izleta. Pojedine posebne i dodatne usluge   (transferi, dodatni obroci, ulaznice, napojnice, i dr.) koje nisu uključene u objavljenu cijenu izleta, a Agencija ih može osigurati i uključiti u Ugovor, Putnik posebno plaća. Ukoliko cijena neke od zatraženih usluga koje Agencija može osigurati nije u programu navedena, Agencija će o cijeni informirati Putnika prije sklapanja Ugovora. Za posebne i dodatne usluge koje Agencija ne može osigurati i uključiti u Ugovor i/ili one koje Putnik zatraži za vrijeme trajanja izleta i plati na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, Agencija ne snosi odgovornost kao organizator izleta bez obzira na pomoć koju će predstavnik Agencije pružiti Putniku u pribavljanju tih usluga i na informacije o okvirnim cijenama tih usluga. Agencija može predvidjeti i zatražiti od Putnika da određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi ili da unaprijed posebno plati takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim propisima koje Agencija naplaćuje u tuđe ime i za tuđi račun i na čiji iznos ne može utjecati, a nužne su za realizaciju usluge ili izleta. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta Putnik podnosi eventualni prigovor izravno izvršitelju usluge Agencija će o postojanju, visini iznosa, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate navedenih naknada pravovremeno obavijestiti Putnika.

 

4. Kategorizacija i opis usluga.

Ponuđeni restorani, prijevozna sredstva i druge usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističkorganizacije ili drugog nadležnog tijela u vrijeme izdavanja programa. Standardi prehrane, prijevoznih sredstava i drugih usluga u pojedinim mjestima i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga u programu putovanja i Općim uvjetima važećim za navedeno putovanje, a koju informaciju Putnik dobije usmeno od djelatnik prodajnog mjesta, telefonom, pismeno od neovlaštene osobe ili na drugi način.

 

5. Promidžbeni materijali i obavijesti

Organizator ne odgovara za eventualne pogreške u tisku niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Putniku prije zaključenja Ugovora. . Sukladno propisima, djelatnici prodajnog mjesta obvezni su Putniku staviti na raspolaganje promidžbeni materijal i Opće uvjete izleta u pisanom ili elektronskom obliku, dati odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim formalnostima, i ostalim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti. Obavijesti koje Putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju Agenciju u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu izleta.

 

6. Itinerer

 Program izleta (itinerer) jednako obvezuje Putnika i Agenciju. Vremena polazaka navedenih u programu izleta Putnik se mora pridržavati jednako kao uputa i informacija koje u svezi s realizacijom itinerara dobiju usmeno od predstavnika Agencije, odnosno turističkih pratitelja ili vodiča. Ukoliko se Putnik odvoji od grupe prije nego je dobio odgovarajuću obavijest o vremenui mjestu ponovnog sastajanja grupe i nastavka putovanja, za troškove i eventualnu štetu koju može pretrpjeti ne može teretiti Agenciju. Agencija zadržava pravo nastavka putovanja i bez Putnika koji se ne pojave na vrijeme na mjestu polaska ili nastavka putovanja, a Putnikov nedolazak smatrat će se otkazom izleta.

Agencija ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se neke aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama i prirodnim pojavama, ne mogu realizirati u skladu s programom putovanja ili očekivanjima Putnika. Osim toga, Agencija ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko uslijed vremenskih nepogoda (nemirno more, jake oborine i slično) dođe do nemogućnosti izvršenja svih sadržaja prema programu izleta, do promjene redoslijeda ili trajanja pojedinih sadržaja.

 

7. Cijene izleta

 Cijene izleta objavljene su u programu izleta i vrijede od dana objavljivanja programa. Agencija zadržava pravo promjene cijene najkasnije 7 dana prije početka izleta ukoliko je došlo do promjena važećih poreznih propisa, promjena u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih osoba od potrebnog minimuma za izvedbu programa naznačenog u programu, Agencija zadržava pravo promjene cijene u navedenom roku. Povišenje cijene se izračunava u istom postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata. U slučaju povišenja cijene Putnik ima pravo raskinuti ugovor o izletu te u tom slučaju Putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova osiguranja i sličnih troškova.

 

8. Promjene programa i otkaz izleta

 Agencija će Putnika neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa izleta. Agencija može otkazati izlet ili izvršiti promjene programa ako prije početka ili za vrijeme izleta nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu spriječiti, izbjeći niti otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.), a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za Agenciju bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor o izletu. Agencija posebice pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete Putniku i po važećim propisima u putničkom prometu. Agencija ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Agencija zadržava pravo otkazivanja izleta u cijelosti ili djelomično najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko ne sklopi ugovore o izletu za minimalni broj Putnika naveden u programu. U navedenim slučajevima Putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova osiguranja i sličnih troškova. U slučaju otkazivanja polaska, Agencija može Putniku ponuditi drugi dan polaska ili drugi izlet. U roku od 2 (dva) radna dana od dana prijama ponude Agencije, Putnik se mora očitovati da li prihvaća ili odbija izmijenjeni ili zamjenski izlet. Ako putnik odbije izmjene i zamjenski izlet ili se ogluši na ponudu Agencije, tada se raskida ugovor bez obveze Putnika na naknadu štete i troškova. U tom slučaju Putnik ima pravo na povrat do tada uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova osiguranja i sličnih troškova.

U slučaju prihvata izmijenjenog ugovora ili zamjenskog izleta Putnik nema nikakvih potraživanja prema organizatoru putovanja ili posredniku s bilo kojeg pravnog osnova, osim prava na povrat dijela cijene, ako zamjenski izlet ima nižu cijenu.

 

9. Naknade u slučaju otkazivanja izleta

Ukoliko Putnik otkaže izlet, na ime naknade štete od ukupne cijene izleta Agencija zadržava (ukoliko u programu nije navedeno drugačije):

- 0-12 sati prije polaska 100 % cijene izleta

- 12-24 sata prije polaska 50% cijene izleta

Putnici koji ne dođu na mjesto polaska u vrijeme naznačeno na izletničkoj karti ili programu nemaju pravo na povrat uplaćenih sredstava. Ukoliko je stvarnonastala šteta veća od navedenih, Agencija zadržava pravo naplate iste, a u maksimalnoj visini 100% cijene izleta.

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i na sve druge bitne promjene učinjene od strane Putnika, osim ako u programu izleta nije izričito navedeno drugačije.

 

10. Odgovornost za osobne isprave i vlastitu sigurnost putnika

 Putnik je dužan pri polasku na izlet posjedovati Potvrdu o kupnji izleta (karta), valjane putne isprave ukoliko putuje u inozemstvo, te osigurati da on osobno, njegovi dokumenti, prtljaga i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje, a Agencija nije odgovorna za odluke službenih osoba kojima se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkazivanja putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Agencija zadržava pravo naplate naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima. Osim programa putovanja Putnik je dužan pridržavati se i kućnog reda u ugostiteljskim i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom Agencije i davateljima usluga u dobrojvjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Agencija otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu, a Putnik istu plaćana mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Agencija neodgovara za radnje Putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Putnik. Pod uvjetom da to nikako ne utječe na realizaciju programa izleta i ne stvara dodatni trošak Agenciji, predstavnik Agencije (turistički pratitelj ili vodič) pružit će osobnu pomoć Putniku u formalnostima vezanima uz kontakte s lokalnim vlastima, hrvatskim diplomatsko konzularnim predstavništvima,zdravstvenim ustanovama i slično. U svim drugim slučajevima, Putnik je dužan osobno i o vlastitom trošku rješavati takve formalnosti. Ukoliko zbog rješavanja takvih formalnosti Putnik ne bude u mogućnosti nastaviti putovanje po programu, Agencija će smatrati otkazom putovanja. Za troškove i eventualnu štetu koju Putnik po toj osnovi može pretrpjeti ne može teretiti Agenciju. Putnik je dužan pravovremeno obavijestiti Agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje izleta (zdravstveni problemi koji iziskuju posebnu prehranu, kronične bolesti, alergije i sl.).

 

11. Zamjena putnika

Ako je Putnik spriječen započeti putovanje, tada može odrediti treću osobu kao zamjenskog putnika da se umjesto njega koristi ugovorenim uslugama te je o istome dužan pravodobno obavijestiti Agenciju pisanim putem. Agencija će prihvatit treću osobu imenovanu kao zamjenskog putnika ako je pravodobno obaviještena, ako treća osoba ispunjava sve predviđene uvjete za izlet, ako ne postoje zakonske ili druge propisane prepreke koje onemogućuju zamjenu putnika te ako je moguće izvršiti promjenu rezervacije. Prije početka putovanja zamjenski putnik ili Putnik dužni su Agenciji naknaditi sve dodatne troškove uzrokovane zamjenom putnika.

12. Prtljaga

PrtljagaAgencija nije odgovorna za prijevoz prtljage, te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu. Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upućuje prijevozniku ili smještajnom objektu. Posebnu je prtljagu (bicikl, daska za surfanje, golf oprema, glazbeni instrumenti i slični predmeti) Putnik dužan najaviti prije sklapanja Ugovora i može biti predmetom nadoplate. Ako je moguće, Agencija će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Putnikov dodatni zahtjev za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Prijevoznik ima pravo zbog ograničenja kapaciteta nosivosti ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu. Agencija ne snosi odgovornost za bilo koji trošak odnosno štetu koju Putnik zbog toga pretrpi. Putnik je sam dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u putničku kabinu prijevoznog sredstva (autobus, brod, kombi vozilo, automobil,...), te su ih prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, Putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora. Prijevoz kućnih ljubimaca nije dopušten, osim u iznimnim slučajevima na zahtjev i uz nadoplatu. Agencija ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

13. Zaštita osobnih podataka

Putnik   osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).

Atlas Rabac d.o.o. se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik).

Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

Atlas Rabac d.o.o. zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Korisnik se u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti pomoću poveznice „Odjava“ na kraju svakog maila ili slanjem zahtjeva na Atlas Rabac, Ulica Svetog Andrije 4, 52221 Rabac.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

14. Reklamacije

Ako Putnik za vrijeme izleta istakne prigovor zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja neke od ugovorenih usluga dužan se je pridržavati uputa organizatora izleta/davatelja usluga o proceduri i surađivati sa predstavnikom organizatora izleta/davatelja usluge kako bi se uzrok prigovora otklonio u mjestu pružanja usluge. U slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenu usluga iz ugovorenog izleta čiji je organizator Agencija Putnik može pokrenuti postupak reklamacije propisan ovim Općim uvjetima radi uklanjanja uočenih nepravilnosti. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik je dužan uložiti reklamaciju za neodgovarajuću uslugu osobi koja je tu uslugu pružila u prisutnosti predstavnika Agencije. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Agencije i davateljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije.

Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, Agencija ne mora uvažiti naknadni Putnikov prigovor. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Putnik predaje pisani prigovor prodajnom mjestu kojemu je uplatio izlet. Putnik je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti. Agencija će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Putnika u roku od 15 dana od primitka prigovora iz prodajnog mjesta. Agencija može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija iprovjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Agencija ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Putnik se odriče posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriče davanja informacija u javna glasila i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Putnik se odriče prava na tužbu.

Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći iznos neiskorištenog dijela usluga, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene izleta. Ovime se isključuje pravo Putnika na naknadu stvarne štete. Svaki putnik prigovor podnosi zasebno. Organizator zadržava pravo odbijanja grupnih reklamacija, prigovora koji ne stignu u roku, i onih za koje se utvrdi da se uzrok mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge, a putnik nije surađivao sa predstavnikom organizatora.

15. Izlet u organizaciji drugih organizatora / turoperatora

 Za sve izlete gdje je Agencija glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je Agencija posrednik odnosno nije glavni organizator izleta.Takvi izleti će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju opći uvjeti odgovornog organizatora te Agencija ne odgovara za provedbu izleta drugih organizatora.

16. Završne odredbe

 Ovo izdanje Općih uvjeta isključuje sva ranija izdanja. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Općih uvjeta, moraju biti navedena u tekstu programa izleta. Kupnjom izleta, Putnik koji je roditelj malodobnog djeteta - putnika ujedno potvrđuje da je drugi roditelj upoznat i izričito suglasan s Ugovorom o izletu, za što odgovara materijalno i kazneno.

poslovima vezanim uz ugovoreni izlet/ uslugu. Isto uključuje i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu koje su neophodne za realizaciju ugovorenog izleta/usluge. Osobni podaci mogu se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju i za dostavu marketinških poruka Agencije. Agencija se obvezuje osobne podatke čuvati u bazi podataka, sukladno odluci Agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Kupnjom izleta Putnik potvrđuje:

- da mu je prije sklapanja ugovora organizator izleta/posrednik stavio na raspolaganje odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim, viznim i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti.

- da mu je ponuđeno i preporučeno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te da je upoznat sa sadržajem osiguranja. U slučaju da Putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod Agencije kao posrednika uugovaranju osiguranja.

Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno.

Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Labinu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

 

Opći uvjeti prodaje turističkih paket aranžmana –Atlas Rabac d.o.o.

Ovi Opći uvjeti sastavni su dio programa turističkih paket aranžmana (u daljem tekstu: aranžman), a time i Ugovora o organiziranju putovanja (u daljem tekstu: Ugovor) koji s putničkom agencijom Atlas Rabac, Sv. Andrije 4, Rabac, ID kod HR-AB-52-041143393 (u daljem tekstu: Agencija) sklapa ugovaratelj putovanja (u daljem tekstu: Ugovaratelj). Svi podaci i uvjeti u programu i u ovim Općim uvjetima obvezuju Agencija, Ugovaratelja i korisnika usluge – putnika (u daljem tekstu: Putnik) ukoliko u Ugovoru ne uglave drugačije.

1.Organizator putovanja je putnička agencija (dalje: Agencija) jasno naznačena na ovom ugovoru kao odgovorni organizator. Ukoliko je kao organizator putovanja naznačena druga agencija ili neposredni davatelj usluga, Atlas Rabac , Rabac b.b. nastupa u svojstvu posrednika.

2.Prijave za aranžman mogu se izvršiti u poslovnicama Agencije, u poslovnicama ovlaštenih putničkih agencija posrednika, dostavom potrebnih podataka faxom, e-mailom, poštom ili putem interneta. Na temelju primljene prijave Agencija će Ugovaratelju ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun), a proizvodi pravne učinke kad agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, prilikom sklapanja Ugovora potrebno je uplatiti 30% cijene, a ostatak najkasnije 15 dana prije datuma polaska. Agencija i Ugovaratelj mogu u Ugovoru uglaviti i drugačije mogućnosti plaćanja.

3.Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je navedeno u programu. Pojedine posebne i dodatne usluge (transferi, dodatni obroci, fakultativni izleti, ulaznice, pribavljanje viza, cijepljenja, putno osiguranje, napojnice, i dr.) koje nisu uključene u objavljenu cijenu aranžmana, a Agencija ih može osigurati i uključiti u Ugovor, Ugovaratelj posebno plaća. Ukoliko cijena neke od zatraženih usluga koje Agencija može osigurati nije u programu navedena, Agencija će o cijeni informirati Ugovaratelja prije sklapanja Ugovora. Za posebne i dodatne usluge koje Agencija ne može osigurati i uključiti u Ugovor, i one koje Putnik zatraži za vrijeme trajanja aranžmana i plati na licu mjesta kod neposrednog davatelja usluge, Agencija ne snosi odgovornost kao organizator putovanja bez obzira na pomoć koju će predstavnik Agencija pružiti Putniku u pribavljanju tih usluga i na informacije o okvirnim cijenama tih usluga. Ukoliko to Agencija zatraži, Ugovaratelj je dužan unaprijed i posebno platiti takse, pristojbe ili ulaznice određene posebnim propisima koje Agencija naplaćuje u tuđe ime i za tuđi račun i na čiji iznos ne može utjecati, a nužne za realizaciju usluge. Agencija će o postojanju, cijeni, kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate tih naknada pravovremeno obavijestiti Ugovaratelja ili Putnika.

4.Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije ili drugog nadležnog tijela u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje Ugovaratelj dobije usmeno na prodajnom mjestu, telefonom, na drugi način ili pismeno od neovlaštene osobe, ne obvezuju Agenciju u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja, ovim Općim uvjetima i Ugovoru.

5.Agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku niti za naknadne promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je skrenuta pažnja Ugovaratelju putovanja prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom materijalu.

6.Agencija ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se neke aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim prilikama (nedostatak snijega, niska temperatura mora, oborine i slično) i prirodnim pojavama (cvjetanje mora, pojave kukaca, meduza i slično), ne mogu realizirati u skladu s očekivanjima putnika.

7.Ako Ugovaratelj nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu (sobu, apartman, kabinu i sl.) s posebnim odlikama, isti će prihvatiti bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u dotičnom objektu. Ulazak u smještajnu jedinicu u pravilu je između 16 i 20 sati, a isti se obično moraju napustiti do 10 sati na dan završetka usluge, ukoliko za svaki pojedini smještajni kapacitet u programu nije određeno drugačije. U slučaju dolaska ili odlaska iz smještajne jedinice, koji se ne podudara s vremenom ulaska i napuštanja smještajne jedinice, Agencija će pokušati osigurati odgovarajuću prostoriju za odlaganje i čuvanje prtljage, ali ne može jamčiti ispunjenje takog zahtjeva. Ako je moguće, Agencija će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Ugovarateljev dodatni zahtjev za smještajem (boravak kućnih ljubimaca, dodatni kreveti, dječji krevetić, komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

8.Ako je Ugovaratelj sklopio ugovor o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovor kod kojeg ime objekta u kojem boravi Putnik doznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije pod nazivima: fortuna, as, jocker, rulet, no name hotel i sl.), tada prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje Agencija ne može utjecati, a Ugovaratelj je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje pa zbog toga Ugovaratelj niti Putnik nemaju pravo prigovora prema Agenciji.

9.Cijene aranžmana objavljene su u kunama i vrijede od datuma objavljivanja navedenog na programu. Agencija zadržava pravo povišenja cijene aranžmana do 20 dana pred početak putovanja, ako je došlo do promjena u tečaju ugovorene valute, do uvećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do uvećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja. Povišenje cijene se izračunava u istom postotku u kojem je došlo do promjene navedenih kalkulativnih elemenata.

10.Agencija može otkazati aranžman ili izvršiti promjene programa ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu, intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl), a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja Ugovora, za Agenciju bile opravdanim razlogom da ne sklopi ugovor. Agencija posebice pridržava pravo na promjenu dana i sata polaska na put zbog promjene voznog reda zrakoplova ili nastupa drugih ranije navedenih okolnosti, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti, bez naknade štete Putniku i po važećim propisima u putničkom prometu. Agencija će Putnika neodložno obavijestiti o svakoj promjeni programa. Agencija ne odgovara za kašnjenje zrakoplova, broda ili vlaka kao ni za promjene programa i nastale troškove uvjetovane takvim kašnjenjem. Ako okolnosti na samom odredištu onemogućuju smještaj Putnika u rezerviranom objektu, Agencija r će Putnika smjestiti u drugi objekt jednake ili više kategorije od rezerviranoga i na vlastiti trošak. Agencija zadržava pravo otkazivanja usluge organiziranog prijevoza posebno unajmljenim prijevoznim sredstvima najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko se ne postigne 80% popunjenosti prijevoznog sredstva, a za grupna putovanja prema uvjetima u programu.

Ukoliko Ugovaratelj ili Putnik otkaže aranžman Agencija na ime naknade štete od ukupne cijene aranžmana zadržava:
- do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
- 29 - 22 dna prije polaska 25% cijene aranžmana
- 21 - 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
- 14 - 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
- 7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
- nakon polaska 100% cijene aranžmana
Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, Agencija zadržava pravo naplate iste, a u maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i smještajnog objekta, odnosno tipa smještajne jedinice kao i na sve druge bitne promjene osim ako u programu putovanja ili katalogu nije izričito navedeno drugačije. Kod otkazivanja aranžmana Ugovaratelj nema pravo na naknadu eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova. Ukoliko Ugovaratelj koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, Agencija će zaračunati samo troškove uzrokovane zamjenom, ako je zamjena moguća, uz nadoplatu od 100 Kn.

11.Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i države kroz koje ili u koju putuje, a Agencija nije odgovoran za odluke službenih osoba kojima se Putniku uskrati prijevoz, odbije izdavanje vize ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga nastanu. Ukoliko zbog prethodno navedenih razloga dođe do otkazivanja putovanja prije ili za vrijeme putovanja, Agencija zadržava pravo naknade štete kako je određeno ovim Općim uvjetima. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi Putnik. Putnik je dužan pridržavati se programa putovanja i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom Agencije i davateljima usluga u dobroj vjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza Agencija otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu a Putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Agencija ne odgovara za radnje Putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti.

12.Sukladno propisima, djelatnici agencije u kojoj se uplaćuje aranžman obvezni su Ugovaratelju staviti na raspolaganje promidžbeni materijal i ove Opće uvjete u pisanom ili elektronskom obliku, dati odgovarajuću obavijest o osnovnim graničnim formalnostima, formalnostima pri izdavanju vize i zdravstvenim formalnostima u pogledu putovanja i boravka u mjestu odredišta kao i o vremenu potrebnom za ispunjavanje tih formalnosti. Osim toga dužni su ponuditi mu i upoznati ga sa sadržajem osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranja od otkaza putovanja te osiguranja kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti. Djelatnici agencije dužni su upoznati Ugovaratelja sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju Agencija prouzroči Ugovaratelju neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. Potpisivanjem Ugovora Ugovaratelj potvrđuje da su mu bile prezentirane sve ove informacije i da je upoznat sa sadržajem i mogućnošću osiguranja.

13.Kod aranžmana sa organiziranim prijevozom Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage do 15 kg na charter letovima, te do 20 kg na redovnim zračnim linijama. Kod autobusnog prijevoza Putnik ima pravo na prijevoz dvije torbe uobičajene veličine. U slučaju da prijevoznik odredi drugačija ograničenja u prijevozu prtljage od navedenog Agencija će o tome obavijestiti Ugovaratelja prilikom sklapanja Ugovora. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam Putnik prema važećim pravilima i cijenama zračnog prijevoznika. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. 14.Agencija nije odgovorna za prijevoz prtljage, te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u prijevoznom sredstvu ili u smještajnom objektu (preporučujemo najam sefa gdje je god to moguće!). Prijave za izgubljenu prtljagu Putnik upućuje prijevozniku ili smještajnom objektu. Posebnu je prtljagu (bicikl, daska za surfanje, golf oprema, glazbeni instrumenti i slični predmeti) Ugovaratelj dužan najaviti prije sklapanja Ugovora. Ako je moguće, Agencija će pokušati zadovoljiti unaprijed najavljen Ugovarateljev dodatni zahtjev za posebnom prtljagom, ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Prijevoznik ima pravo zbog ograničenja kapaciteta nosivosti ne zaprimiti dodatnu i posebnu prtljagu. Agencija stoga ne snosi odgovornost za bilo koji trošak odnosno štetu koju Putnik zbog toga pretrpi. Putnik je sam dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u putničku kabinu prijevoznog sredstva (vlak, avion, autobus, brod...), te su ih prilikom svakog napuštanja prijevoznog sredstva dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini prijevoznog sredstva bez njihovog nadzora. Prijevoz kućnih ljubimaca nije dopušten, osim u iznimnim slučajevima na zahtjev i uz nadoplatu.

15. Putnik   osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge). Atlas Rabac d.o.o. se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik). Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Atlas Rabac d.o.o. zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Korisnik se u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti pomoću poveznice „Odjava“ na kraju svakog maila ili slanjem zahtjeva na Atlas Rabac, Ulica Svetog Andrije 4, 52221 Rabac. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

16.U slučaju nepotpuno ili nekvalitetno izvršene usluge iz ugovorenog aranžmana, Ugovaratelj može pokrenuti žalbeni postupak radi uklanjanja uočenih nepravilnosti propisan ovim Općim uvjetima. Odmah po uočenom propustu na samome mjestu pružanja usluge Putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika Agencija u njegovoj prisutnosti i/ili kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Agencije i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se uklone uzroci reklamacije. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije koje odgovara ugovorenoj usluzi, Agencija ne mora uvažiti naknadnu Ugovarateljevu ili Putnikovu reklamaciju. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen, ili Putnik s ponuđenim rješenjem nije zadovoljan, isti s predstavnikom Agencije i/ili izvršitelja usluga o tome sastavlja pisanu potvrdu koji potpisuju sve prisutne stranke i zadržavaju za sebe po jedan primjerak ove potvrde. Ukoliko predstavnik Agencije i/ili izvršitelja usluga odbije sastaviti ili potpisati takovu potvrdu, Putnik može sam sastaviti odgovarajuću izjavu koju moraju potpisati vjerodostojni svjedoci koji će kasnije biti dostupni Agenciji i/ili izvršitelju usluga. Najkasnije 8 dana po povratku s puta, Ugovaratelj predaje pisani prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman. Uz prigovor se prilaže pisana potvrda reklamacije i eventualni računi za dodatne troškove. Ugovaratelj je dužan navode prigovora obrazložiti i predočiti odgovarajuće dokaze. Agencija će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje primi u navedenom roku od 8 dana i donijeti pisanu odluku na prigovor Ugovaratelja u roku od 15 dana od primitka prigovora iz prodajnog mjestu. Agencija može odgoditi rok rješavanja prigovora za još 15 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda prigovora kod davatelja usluge. Dok Agencija ne donese odluku, a ukupno najviše 30 dana od ulaganja pisanog prigovora, Ugovaratelj i Putnik se odriču posredovanja bilo koje druge institucije ili sudske ustanove te se odriču davanja informacija u javna glasila i medije. Isto tako, u navedenom periodu od 30 dana Ugovaratelj i Putnik se odriču prava na tužbu. Razmjerno sniženje cijene po prigovoru može doseći: iznos neiskorištenog dijela usluga, razliku u cijeni zbog niže kategorije smještajnih i drugih kapaciteta od ugovorenih, a naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene aranžmana. Ovime se isključuje pravo Ugovaratelja i Putnika na naknadu idealne štete, osim u slučaju da je ista osigurana kod osiguravajuće kuće koja istu štetu i pokriva. Ugovorne strane suglasno određuju da Ugovaratelj koji nije zadovoljan postupanjem Agencije, a pridržavao se naprijed navedenog postupka u svezi s prigovorom i reklamacijom te raspolaže sa svom potrebnom dokumentacijom, prije rješavanja nastalog problema putem suda pokrene arbitražni postupak kod nadležnog tijela Hrvatske gospodarske komore.
16.Nadležnost suda 
Putnik i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Labinu, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

U skladu sa propisima, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Agencije, Putnik zatečen na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru, te navesti broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati.

17.Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg Ugovaratelj sklapa s Agencijom, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje. Moguća/ predviđena odstupanja od ovih Općih uvjeta, moraju biti navedena u tekstu programa putovanja ili u Ugovoru.